คู่มือการปฏิบัติงานหลัก

การวิเคราะห์และการลงรายการบรรณานุกรมหนังสือภาษาไทยด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib  Ultimate

การปฏิบัติงานบันทึกค่าใช้จ่ายในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินผ่านระบบ New GFMIS Thai กรณีจ่ายตรงผู้ขาย

การใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e – Document) 

การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน

การบริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

การแนะแนวการศึกษาต่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร

การบริการห้องประชุม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การให้บริการยืม-คืน เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์และสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ของห้องปฏิบัติกา