ข้อบังคับ

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยประสบการณ์หลากหลาย สำหรับตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า และระดับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า พ.ศ.2566

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการดำเนินการางวินัย การอุธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ.2564

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจ้างบุคคลที่มีอายุเกิน 60 ปี เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2564

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2563

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2550

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ยกเลิก

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2554 ยกเลิก

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจ้างบุคคลที่มีอายุเกิน 60 ปีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 ยกเลิก

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2561

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2552

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 ยกเลิก

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยวินัยจราจร พ.ศ. 2561

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2554

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2554

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2550 ยกเลิก

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ยกเลิก

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2554 ยกเลิก

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2552 ยกเลิก

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2552 ยกเลิก

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 ยกเลิก

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2552

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2547

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2550

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2558

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2553

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2554

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2562

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2547

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. 2548

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2547

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2547

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. 2547

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2547

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547