หนังสือเวียน กระทรวงการคลัง

หนังสือกระสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.3/ว 45 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415.1/ว 8 ลงวันที่ 22 มกราคม 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการผ่อนชำระหนี้กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือทายาทได้รับเงินตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการเกินสิทธิหรือได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.2/ว.40 ลงวันที่ 19 เมษายน 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือในการหารือเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค0406.4/ว.96 ลงวันที่ 16 กันยายน 2553 เรื่อง รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553