แบบแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การเสนอชื่อบุคคลภายนอกเป็นอาจารย์พิเศษ

การขอจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การประชุมวิชาการ

การจัดตั้งงบประมาณเงินรายได้

การเบิกค่าตอบแทนการสอนเกินเกณฑ์

การคำนวณค่าสื่อสอนสอบ วัสดุฝึกและเอกสารประกอบการสอน

การปฏิบัติงานฝ่ายเลขานุการ

การเบิกจ่ายงบประมาณ หน่วยประสานงานหมวดศึกษาทั่วไป

การขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ตำแหน่ง คำนำหน้านาม

การลงทะเบียนเรียนร่วมต่างกลุ่ม - ถอนวิชาเรียน

การเปลี่ยนกลุ่มเรียน

การขอลงทะเบียนเรียนย้อนหลัง

การยกเลิกรายวิชา กรณีชำระค่าลงทะเบียนแล้ว

การรักษาสภาพนักศึกษา

การขอเข้าห้องสอบปลายภาค (กรณีลืมบัตร/บัตรหาย,ยังไม่ชำระค่าเทอม)

การลาพักการเรียน

การสร้างรหัสนักศึกษาย้ายสาขาวิชา

การขอเปิดวิชาเรียน

การดำเนินการเกี่ยวกับการขาดสอบปลายภาค/ผ่อนผันการสอบปลายภาค

การเตรียมข้อมูลรายงานตัวนักศึกษาใหม่

การบริการตรวจกระดาษคำตอบ

การบันทึกข้อมูลทางการศึกษา

การพิมพ์ปริญญาบัตร

การประชาสัมพันธ์ของระบบของสำนักส่งเสริมวิชาการฯ

การประมวลผลเกรดออนไลน์

การประมวลผลผู้สำเร็จการศึกษา

การส่งข้อมูลนักศึกษาและข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา

การพิมพ์ใบรายชื่อเข้าห้องสอบ

การลงทะเบียนออนไลน์

การรายงานข้อมูลสถิติ

การรับสมัครเพื่อเข้าเป็นนักศึกษาโดยระบบออนไลน์

การรับสมัครเพื่อเข้าเป็นนักศึกษา

การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักศึกษา

การประมวลผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา

การพัฒนาระบบงานและเว็ปไซต์

การขอจัดซื้อวัสดุวิธีเฉพาะเจาะจง

การเบิกจ่ายวัสดุุโดยระบบออนไลน์