หนังสือเวียน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ที่ อว 0203.4/ว 24904 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2566 เรื่องแจ้งมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา และซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หนังสือเวียนกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ที่ อว 0201.2(1.28)/ว 21016 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2566 เรื่อง การส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ที่ อว 0203.4/ว71 ลงวันที่ 3 มกราคม 2566 เรื่องแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) และแนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความอิสระ และหลักความเสมอภาค (ฉบับที่ 2)

หนังสือเวียนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ที่ อว 0209.5/ว 23192 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้า

หนังสือเวียนสำนักงานปลัดกระรวงการอุดมศึกษาฯ ที่ อว 0200.1/ว 22680 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เรื่อง แจ้งยกเลิกการใช้คำนำหน้านามและตำแหน่งในหนังสือราชการ

หนังสือเวียนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ที่ อว 0209.4/ว 5 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามข้อ 5 ของกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกลับเข้ารับราชการ การนับวันรับราชการ และเงินเดือนที่จะได้รับของผู้ขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553

หนังสือเวียนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ที่ อว 0203.2/ ว 10661 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ขอส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

หนังสือเวียนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ที่ อว 0209.4/ว 18355 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การกำหนดชื่อประเภทตำแหน่ง ชื่อสายงาน ชื่อตำแหน่ง และระดับตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ที่ อว 0204.3/ ว 10432 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  ที่ ศธ อว 0227.5/ว 4634 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตามข้อ 12 ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(5).2/ว 3 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวปฏิบัติการกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่จะได้รับเงินประจำตำแหน่

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0592(2)2.20/ว 810 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0592(1)1.11/ว 716 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 54 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2558 เรื่อง การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุ?ห้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข พ.ศ. .... 

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(4)/ว 73 ลงวันที่ 18 มกราคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(4)/138 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 เรื่อง ตอบหารือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดอุดหนุนที่ใช้เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(5).2/ว 1746 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจและทบทวนหลักการการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0592(1)1.13/ว 1076 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2559 เรื่อง ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(5).3/ว 2 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(2)/ว 1430 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง การจัดตำแหน่งและการจัดข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(4)/ว 1607 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2551 เรื่องแนวทางการดำเนินการรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

หนังสือคณะกรรมกรกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ ที่ นร 1008.3.3/1342 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2551 เรื่องการบริหารอัตราข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา