หนังสือเวียน กรมบัญชีกลาง

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0408.3/ว 756 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2566 เรื่องพระราชกฤษฎีกาเงินเดือน บำเหน็จ บำนาญฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2566 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2566

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0402.5/ว35 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการจริยธรรม 

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0408.3/ว 1332 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420/ว 1058 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว เป็นลูกจ้างชั่วคราว

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0411.7/ว 14 ลงวันที่ 28 มกราคม 2565 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันฯ

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420/ว 169 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 259 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย "งานก่อสร้าง" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 424 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการนับอายุบุคคล