ระเบียบ

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนอุดหนุนการพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2567

ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินอุดหนุนการทำผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2566

ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาและสวัสดิการนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565

ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนการติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาและสวัสดิการนักศึกษา พ.ศ. 2563

ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนเพื่องานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ พ.ศ. 2562

ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2548 ยกเลิก

ระเบียบฯ ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2563

ระเบียบฯ ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2558 ยกเลิก

ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2553

ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จายและค่าตอบแทนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554

ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินในการดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินในการดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินในการดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2554

ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการประเมินคุณภาพภายใน พ.ศ. 2551 ยกเลิก

ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2550

ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551

ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนอุดหนุนการพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 

ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนอุดหนุนการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2549

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บและการบริหารเงินค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บและการบริหารเงินค่าบำรุงการศึกษาการจัดการศึกษาภาคปกติ ระดับไม่เกินปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ยกเลิก

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บและการจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2555

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บและการจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมเพื่อพัฒนาการศึกษาโครงการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2551

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บและจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นเพื่อพัฒนาการศึกษาโครงการจัดการเรียนการสอนแบบ 2 ภาษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2550

 

ระเบียบกระทรวงการคลัง

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข พ.ศ. 2561