กฎระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการ

กฎระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ค่าเล่าเรียนบุตร พ.ศ. 2561

ใบเบิกเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร (แบบเบิกเงินสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (1))

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2561

ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (แบบเบิกเงินสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (2))

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง เงินช่วยเหลือค่าทำศพ พ.ศ. 2561

ใบเบิกเงินสวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าทำศพ (แบบเบิกเงินสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (3))


พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533


พระราชกฤษฎีกา

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 (ฉบับ update ล่าสุด)

 

ระเบียบกระทรวงการคลัง

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553