กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  เพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประเภท วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  จากระดับปฏิบัติการ เป็นระดับชำนาญการ  ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2565

กรณีไม่ใช่หัวหน้างาน

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการ เป็นระดับชำนาญการ กรณีไม่ใช่หัวหน้างาน ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2566

2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  เพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประเภท วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  จากระดับปฏิบัติการ เป็นระดับชำนาญการ กรณีไม่ใช่หัวหน้างาน ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2565

3. แบบขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  ระดับชำนาญการ .pdf

4. แบบขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  ระดับชำนาญการ .word

5. แบบยื่นขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  ระดับชำนาญการ

 

กรณีหัวหน้างาน 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการ เป็นระดับชำนาญการ กรณีหัวหน้างาน ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2566

2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  เพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประเภท วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  จากระดับปฏิบัติการ เป็นระดับชำนาญการ กรณีหัวหน้างาน ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2565

3. แบบขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  ระดับชำนาญการ.pdf

4. แบบขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  ระดับชำนาญการ .word

5. แบบยื่นขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  ระดับชำนาญการ