ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

1. ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

     ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีประเมินผลการสอน พ.ศ.2565

     ประกาศฯ เรื่อง ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565

     ประกาศฯ เรื่องขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2559

     แผนผังการปฏิบัติงาน (Flowchart) เรื่อง ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

    ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ปี พ.ศ. 2554

    บันทึกข้อความขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

    แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการประเมินการสอน

    บันทึกข้อความขอรับการประเมินผลการสอน

2. การตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

    แบบตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

3. แบบ ก.พ.อ.

    ตัวอย่างการกรอกแบบ ก.พ.อ.03

    แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ก.พ.อ. 03

    แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา ก.พ.อ. 04

    แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง ก.พ.อ. 05

4. การมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ

    ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ

    ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม

    แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการทั่วไป (ภาษาไทย)

    แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ภาษาอังกฤษ)

5. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน

    แบบรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน

    เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. แนวทางการประเมินการสอน

    แบบประเมินผลการสอน (รายบุคคล)

    แบบประเมินผลการสอน (สรุป)

    แบบลงชื่อการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน

6.คำจำกัดความของเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอนและผลงานทางวิชาการ

    คำจำกัดความของเอกสารประกอบการสอน

    คำจำกัดความของเอกสารคำสอน

    คำจำกัดความของบทความทางวิชาการ

    คำจำกัดความของตำรา

    คำจำกัดความของงานวิจัย

    คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม

    คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

    คำจำกัดความของงานแปล

    คำจำกัดความของหนังสือ

    แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม

7. สถิติการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

8. คู่มือการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ