ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

1. ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

     ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีประเมินผลการสอน พ.ศ.2565

     ประกาศฯ เรื่อง ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565

     ประกาศฯ เรื่องขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2559

     แผนผังการปฏิบัติงาน (Flowchart) เรื่อง ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

    ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ปี พ.ศ. 2554

    บันทึกข้อความขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

    แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการประเมินการสอน

    บันทึกข้อความขอรับการประเมินผลการสอน

2. การตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

    แบบตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

3. แบบ ก.พ.อ.

    ตัวอย่างการกรอกแบบ ก.พ.อ.03

    แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ก.พ.อ. 03

    แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา ก.พ.อ. 04

    แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง ก.พ.อ. 05

4. การมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ

    ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ

    ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม

    แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการทั่วไป (ภาษาไทย)

    แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ภาษาอังกฤษ)

5. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน

    แบบรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน

    เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. แนวทางการประเมินการสอน

    แบบประเมินผลการสอน (รายบุคคล)

    แบบประเมินผลการสอน (สรุป)

    แบบลงชื่อการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน

6.คำจำกัดความของเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอนและผลงานทางวิชาการ

    คำจำกัดความของเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน แบบที่ 1 (เอกสารประกอบการสอน)

    คำจำกัดความของเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน แบบที่ 2 (เอกสารคำสอน)  

    คำจำกัดความของงานวิจัย

    คำจำกัดความของผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม

    คำจำกัดความของผลงานวิชาการเพื่อพัฒนากรเรียนการสอนและการเรียนรู้

    คำจำกัดความของผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ

    คำจำกัดความของกรณีศึกษา (case study)

    คำจำกัดความของงานแปล

    คำจำกัดความของพจนานุกรม (dictionary) สารานุกรม (encyclopedia) นามานุกรม (directory) และงานวิชาการอื่นในลักษณะเดียวกัน

    คำจำกัดความของผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    คำจำกัดความของสิทธิบัตร (patent) 

    คำจำกัดความของซอฟต์แวร์ (software)

    คำจำกัดความของตำรา

    คำจำกัดความของหนังสือ

    คำจำกัดความของบทความทางวิชาการ

    คำจำกัดความของผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม

    คำจำกัดความของผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ

    คำจำกัดความของผลการสอน

    คำจำกัดความของผลงานนวัตกรรม

    คำจำกัดความของผลงานศาสนา

7. สถิติการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

8. คู่มือการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

    คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

    คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งเฉพาะด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม

    คู่มือการขอกหนดตำแหน่งเฉพาะด้านการสอน

    คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งเฉพาะด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ

    คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งเฉพาะด้านนวัตกรรม

    คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งเฉพาะด้านศาสนา