บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เรื่องเสร็จที่ 1541/2561 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การใช้เงินงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อใช้ในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เรื่องเสร็จที่ 1790/2559 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การดำเนินการรับทราบหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา

เรื่องเสร็จที่ 1884/2558 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง สิทธิของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาในการเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ หรือกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548

เรื่องเสร็จที่ 58/2553 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เรื่องเสร็จที่ 869/2552 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครและเลือกประธานและกรรมการสภาคณาจารย์

เรื่องเสร็จที่ 856/2550 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจำซึ่งมิใช่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งลาไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ

เรื่องเสร็จที่ 644/2543 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การพ้นจากการเป็นกรรมการที่แต่งตั้งโดยระบุชื่อบุคคลและตำแหน่งหรือส่วนราชการ