รายงานติดตามความก้าวหน้าการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 

รายงานติดตามความก้าวหน้าการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

(ปรับปรุง ณ วันที่ 3 มกราคม 2566)

 

ลำดับ

วันที่งานการเจ้าหน้าที่รับเรื่อง

ขอกำหนดตำแหน่งระดับ

คณะ

ชื่อ

สกุล

ขั้นตอนการดำเนินการ

1

19 ธันวาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาการจัดการ  นางสาวชนิดา รอดหยู่

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2561

2

25 พฤษภาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวสุพัตร ฤทธิรัตน์

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2561

3

13 ธันวาคม 2560  รองศาสตราจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  นางพัชราภรณ์  เอื้อจิตรเมศ 

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560

4

6 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาการจัดการ นายวิชิต จรุงสุจริตกุล

นำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 11 มกราคม 2562

5

8 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาสตราจารย์ ครุศาสตร์ นายวีระยุทธ ชาตะกาญจน์

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

6

16 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางอภินทร์รัตน์ ขันแกล้ว

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561

7

21 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครุศาสตร์ นายมานะ ขุนวีช่วย

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

8

6 มีนาคม 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายวิชิต มาลาเวช

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2562

9

16 พฤษภาคม 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายวีระยุทธ สุดสมบูรณ์

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

 

19 มิถุนายน 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางปวีณา

ปรวัฒน์กุล 

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2561

11

28 มิถุนายน 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจุรีภรณ์

นวนมุสิก

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2561

12 23 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ว่าที่ร้อยตรีหญิงณิชชา   ยิ่งนคร

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

13
22 พฤษภาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายสมชาย สหวิศิษฎ์

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2562

14
22 มิถุนายน 2561
รองศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวปานจิต มุสิก 

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

15
2 กรกฎาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายวัฒนณรงค์ มากพันธ์

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561

16
5 กรกฎาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางสุธิรา  ชัยรักษา เงินถาวร

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2561

17
1 สิงหาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาการจัดการ  นางบุษลิน ขวดทอง 

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2562

18
8 สิงหาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางสาวปิยพร ศรีสุขสวัสดิ์

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2561

19
14 สิงหาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครุศาสตร์ นายนพรัตน์ ชัยเรือง

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561

20
21 สิงหาคม 2561 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางสาวจิราพร สุขกรง

นำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 11 มกราคม 2562 

21
24 สิงหาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายปุณยวีร์ ศรีรัตน์

นำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

22
31 สิงหาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายภาสกร ทองขุนดำ

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2561 

23
4 กันยายน 2561 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายวราเชษฐ์ พรหมประสิทธิ์

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2561

24
4 กันยายน 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายชัชวาลย์ รัตนพันธุ์

นำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

25
26 กันยายน 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายสุรินทร์ ทองทศ

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2561

26
28 กันยายน 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางสาวิมล รอดเจริญ

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2561

27
28 กันยายน 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม นางสาววิลาวัณย์ จินวรรณ

นำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562

28
3 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม นางสาวศศิธร อิสโร

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2563

29 
4 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางคณาพร แก้วแกมจันทร์

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2561

30
5 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม นางสาวพิชญาภา พริ้มพราย

นำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2564 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564

31
5 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครุศาสตร์ นางเบญจพร ชนะกุล

นำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

32
10 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายปริญญา หม่อมพิบูลย์

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2561

33 
12 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายพิเชษฐ์ ไชยสงค์

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2561

34
16 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางปิยวรรณ เนื่องมัจฉา

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561

35
16 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายมโนรส บริรักษ์อราวินท์

นำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562

36
17 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางสาวสุธิดา ไทยกลาง

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2561

37
18 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาการจัดการ นางสาวนราธิป ธีรธนาธร

นำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

38
18 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางศิริญาพร ปรีชา

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2561

39
19 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครุศาสตร์ นายเศณวี ฤกษ์มงคล

นำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

40
19 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครุศาสตร์ นายทรงวิทย์ ฤทธิกัณฑ์

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2561

41
22 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางกัณฑ์จรี แสวงการ

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2561

42
22 ตุลาคม 2561
รองศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสุภาพร สุทิน

นำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 29 มกราคม 2564

43
24 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครุศาสตร์ นางสาวภัทรอนงค์ คงช่วย

ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินกลับมาแล้ว 1 ท่าน

44
24 ตุลาคม 2561
รองศาสตราจารย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายพงศ์เทพ วีระพงศ์

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2561

45
25 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวนอรีนี ตะหวา

นำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562

46
25 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวสุมาลี เลี่ยมทอง

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2561

47
26 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครุศาสตร์ นางสาวอารี สาริปา

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2561

48
26 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายรวิศ คำหาญพล

นำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2564 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564

49
26 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม นางสาวธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2561

50
26 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม นางสาวธนานันต์ อารีย์พงศ์

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2563

51
26 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครุศาสตร์ นายจีรนันท์ ปรีชาชาญ

นำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 21 มกราคม 2563

52
29 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายพีระพงค์ สุจริตพันธ์

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561

53
29 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาการจัดการ นายเมธาวัตร ภูธรภักดี

นำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562

54
30 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครุศาสตร์ นายพันธุ์ศักดิ์ เกิดทองมี

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2561

55
30 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครุศาสตร์ นางกุสุมา ใจสบาย

นำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

56
30 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครุศาสตร์ นางสาวรัชนี สิทธิศักดิ์

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2561

57
30 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายมยูร หลำสุบ

นำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2564 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564

58
30 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายทยา เตชะเสน์

นำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2564 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564

59
31 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางรุ่งนภา พิมเสน

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561

60
31 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาววราศรี แสงกระจ่าง

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561

61
31 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายมนิต พลหลา

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2564

62
31 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครุศาสตร์ นายอรุณ จุติผล

นำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

63
31 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครุศาสตร์ นายสรรปกรณ์ ศุภการนรเศรษฐ์

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

64
31 ตุลาคม 2561
รองศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวสุพัตร ฤทธิรัตน์ นำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2564 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 
65
1 พฤศจิกายน 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครุศาสตร์ นายเกษมศักดิ์ แซ่ตั้ง

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

66
7 พฤศจิกายน 2561
รองศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางศุภวรรณ พรหมเพรา

นำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

67
11 เมษายน 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม นางสาวณปภัช จันทร์เมือง

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 11  เมษายน 2562

68
21 ตุลาคม 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางตวงรัก รัตนพันธุ์ นำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 12/2564 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564
69
13 พฤศจิกายน 2562
รองศาสตราจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายธีรวัฒน์ ช่างสาน 

นำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2564 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564

70
27 พฤษภาคม 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครุศาสตร์ นายประกิต

ไชยธาดา

 

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564

71
 2 กรกฎาคม 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเดโช  แขน้ำแก้ว 

นำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2564 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

72  3 สิงหาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางสาวสุพัตรา  คงขำ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563
73  24 สิงหาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายภูมิชัย  สุวรรณดี  นำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2564 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
74  11 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ นายเมธาวัตร ภูธรภักดี แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2563
75  16 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ นางสาวศึกษา เรืองดำ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563
76

 12 พฤศจิกายน 2563

รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายสมรักษ์ รอดเจริญ อยู่ระหว่างการทาบทามกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
77

 2 ตุลาคม 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ นางเบญจพร ชนะกุล แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2563
78  9 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายประวิทย์ เนื่องมัจฉา แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2563
79  21 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวอานันท์นิตย์ คุ่ยยกสุย ผู้ทรงคุณวุฒิฯส่งผลการประเมินกลับมาแล้ว 2 ท่าน
80  20 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายอรรครา  ธรรมาธิกุล นำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
81  26 พฤศจิกายน 2563 รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ นายบำรุง ศรีนวลปาน แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
82  29 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ นายวีรศักดิ์ ทวีเมือง

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2564

83  19 กรกฎาคม 2564  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายธัชชา สามพิมพ์ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
84  22 กรกฎาคม 2564  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเชษฐา มุหะหมัด แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2564
85  17 สิงหาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายพงศ์ประสิทธิ์ อ่อนจันทร์ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
86  19 สิงหาคม 2564 รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสุภาวดี  รามสูตร แต่งตั้งให้ดำรตำแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2564
87  28 สิงหาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางสาวลัญจกร นิลกาญจน์ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2564
88  27 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวจันทิรา วงศ์วิเชียร แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2564
89  15 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางพีรดาว  สุจริตพันธ์ นำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2565 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 
90  17 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ นายวิชิต จรุงสุจริตกุล แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 
91  30 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเดโช แขน้ำแก้ว แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2564
92  28 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ นางสาวนพรัตน์ หมีพลัด แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2565
93  31 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวลัญจกร  จันทร์อุดม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2565
94  10 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ นายกิตติศักดิ์  ใจอ่อน แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
95  1 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวจตุพร  คงทอง ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลการประเมินกลับมาแล้ว 3 ท่าน
96  2 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวจุรีพร  ยืนนาน แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2565
97  9 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ นางจุติพร อัศวโสวรรณ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2565
98  4 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสีงคมศาสตร์ นายอรรครา ธรรมาธิกุล ผู้ทรงคุณวุฒิฯส่งผลประเมินกลับมาแล้ว 2 ท่าน
99  7 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ นางจิราภรณ์ เหมพันธ์ นำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2565 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565
100  22 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายอนุรักษ์ ตรีเพ็ชร แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2565
101  3 พฤษภาคม 2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ นางมัลลิกา  คงแก้ว นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 12 มกราคม 2566
102  9 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางศุภวรรณ พรหมเพรา นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 12 มกราคม 2566
103  11 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายบุญยิ่ง ประทุม นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 12 มกราคม 2566
104  18 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คณะครุศาสตร์ นางสาวเย็นฤดี หนูเพชร ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลการประเมินกลับมาแล้ว 2 ท่าน
105  18 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางอุไรวรรณ วันทอง ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินกลับมาแล้ว 2 ท่าน
106  1 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางสาวจิตติมา ดำรงวัฒนะ นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 12 มกราคม 2566
107  6 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายวีระยุทธ สุดสมบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินกลับมาแล้ว 2 ท่าน
108  8 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายทองพูล มุขรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินกลับมาแล้ว 2 ท่าน
109  8 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ นางสาวนราธิป ธีรธนาธร นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการฯ ในวันที่ 4 มกราคม 2566
110  9 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Mr.Mohammed Yassin Mohd Aba Sha ar นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 12 มกราคม 2566
111  14 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ นายนันทวัฒน์ เนตรเจริญ

ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลการประเมินกลับมาแล้ว 2 ท่าน

112  17 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางเจษฎา สุขสิกาญจน์ นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการฯ ในวันที่ 4 มกราคม 2566
113  20 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางชนิกานต์ ใสยเกื้อ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2565
114  21 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ นางสาวฐิติมา บูรณวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินกลับมาแล้ว 3 ท่าน
115  22 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวณัฏฐิณีย์  คงนวล นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 12 มกราคม 2566 
116  22 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ นายรัฐพร  กลิ่นมาลี นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 12 มกราคม 2566
117  22 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ นางสาวธณัฐชา  รัตนพันธ์ นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 12 มกราคม 2566
118  22 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ นายนพรัตน์  ชัยเรือง ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินกลับมาแล้ว 2 ท่าน
119  22 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ นายเศณวี  ฤกษ์มงคล แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2565
120  24 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นางสาวพัชรินทร์ อินทมาส ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินกลับมาแล้ว 3 ท่าน
121  27 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางรัตติยา ฤทธิช่วย ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลประเมินกลับมาแล้ว 1 ท่าน
122  30 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวนฤมล  มีบุญ อยู่ระหว่างประเมินผลงานทางวิชาการ
123  19 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Miss Fahmida   Wazed Tina อยู่ระหว่างประเมินผลงานทางวิชาการ