รวมเรื่อง

เงินเดือนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2553

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง อัตราเงินเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ

 

การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2542

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

กฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2549

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2547

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง จัดตั้งศูนย์สืบสานงานพระราชดำริและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


การจัดตั้งส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง จัดตั้งวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม

พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 UPDATE

 

คำแนะนำของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย

คำแนะนำของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เรื่อง การกำหนดโทษอาญาในกฎหมาย

คำแนะนำของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบการจัดทำร่างกฎหมาย

แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

แนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย