บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ (นอกบัญชีรายชื่อที่ ก.พ.อ. กำหนด)

 

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย (นอกบัญชีรายชื่อ ที่ ก.พ.อ. กำหนด) คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด