ตอบหารือ

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(5).2/1349 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2561 เรื่อง ตอบข้อหารือเรื่องการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0592(1)1.13/804 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 เรื่อง ขอหารือปัญหาข้อกฎหมาย

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0501(2)/764 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงศึกษา ว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ. 2559

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509.6(1.7)/11464 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2554 เรื่อง ตอบข้อหารือความหมายอาจารย์ประจำ


หนังสือคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ สำนักงาน ก.พ.

หนังสือคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ ที่ นร 1008.4/135 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562 เรื่อง ตอบข้อหารือการบริหารอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนสามัญในสถาบันอุดมศึกษา กรณีการขอกลับเข้ารับราชการ