เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ

การเขียนผลงานทางวิชาการ

1.การใช้เครื่องหมายจุลภาค (Comma) หรือลูกน้ำ โดย ราชบัณฑิตยสภา คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

2.การใช้ไม้ยมก โดย ราชบัณฑิตยสภา คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

3.การใช้เครื่องหมายยัติภังค์ (Hyphen) โดย ราชบัณฑิตยสภา คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

4.การใช้เครื่องหมายวงเล็บ หรือ นขลิขิต โดย ราชบัณฑิตยสภา คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

Section 1 : ผลงานวิจัย

1.การออกแบบการวิจัยสำหรับการวิจัยแบบผสานวิธี (Research Disign for mixed method research) โดย ภัทราวดี มากมี Journal of tha association of researchers คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

2.คู่มือมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด