Download File ::
 • รูปแบบการฉ้อโกงในยุคปัจจุบัน ที่ประชาชนพึงระวังอย่างมาก
 • ลักษณะการมีส่วนร่วมผลงานทางวิชาการ
 • แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
 • แบบฟอร์มประเมินการสอน (สรุป)
 • แบบฟอร์มประเมินผลการสอน (สรุป)
 • คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
 • คำจำกัดความของงานแปล
 • แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการประเมินการสอน
 • แบบประเมินค่างาน
 • แบบประเมินค่างาน word
 • ประกาศฯ เรื่อง การให้บริการให้คำปรึกษา พ.ศ. 2561
 • ประกาศฯ เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
 • เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560
 • แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
 • รวมหนังสือเวียนการตอบหารือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • รวมหนังสือเวียนการตอบหารือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • "ลาพักผ่อน" โดยไม่ได้รับอนุญาต ... ขาดราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร !
 • แนวทางการประเมินการสอน
 • คำจำกัดความของเอกสารคำสอน
 • คำจำกัดความของตำรา
 • คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 • คำจำกัดความของหนังสือ
 • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
 • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
 • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2555
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2558
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
 • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552
 • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2555
 • (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยเงื่อนไข หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสวัสดิการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเงินที่จ่ายเป็นบำเหน็จเมื่อพ้นสภาพพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
 • หนังสือเชิญประชุมพนักงานมหาวิทยาลัย
 • คำสั่ง สกอ ให้อธิการทำหน้าที่แทน สกอ
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. 2548
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547
 • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2556
 • เรื่องเสร็จที่ 506/2560
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2547
 • ปัญหาความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีส่วนร่วมพิจารณาทางปกครองในหลายขั้นตอน
 • ลาพักผ่อน
 • ศธ 0509(2)/ว 1068 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2554 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
 • แสดงความคิดเห็นสุจริต ไม่ผิดฐานหมิ่นประมาท
 • การโพสต์ข้อความที่เข้าข่ายหมิ่นประมาท
 • การรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
 • ศธ 0509(2)/ว 1291 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2556 เรื่อง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
 • ศธ 0509(2)/ว 644 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ใช้ในการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 • การกระทำที่เป็นการไม่รักษาเกียรติและชื่อเสียงขององค์กร
 • เรื่องเสร็จที่ 1840/2559
 • เรื่องเสร็จที่ 1795/2559
 • ศธ 0509(2)/ว 391 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2554 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการเสนอผลงานประเภทตำราและหนังสือเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2553
 • ยกเลิกข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2552
 • ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บและจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นเพื่อพัฒนาการศึกษาโครงการจัดการเรียนการสอนแบบ 2 ภาษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2550
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2547
 • แบบตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติฯ ผลงานทางวิชาการประเภท ตำรา
 • แบบตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติฯ ผลงานทางวิชาการประเภท ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
 • สรุปข้อมูลการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ณ 12 เมษายน 2566)
 • คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.639/2555
 • แบบใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
 • แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
 • ประกาศฯ เรื่อง นโยบายการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
 • กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารในต่างสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550
 • คำจำกัดความของบทความทางวิชาการ
 • การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ.2560
 • แบบลงชื่อการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน
 • ประกาศฯ เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
 • รวมหนังสือเวียนการตอบหารือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560
 • ข้อสังเกต
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2554
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2552
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2552
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
 • ข้อสังเกตเกี่ยวกับหลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง วิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมายเยอรมัน
 • แบบตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติฯ ผลงานทางวิชาการประเภท บทความทางวิชาการ
 • แบบตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติฯ ผลงานทางวิชาการประเภท งานวิจัย
 • แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ภาษาไทย)
 • รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ณ 12 เมษายน 2566)
 • แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ก.พ.อ. 03
 • แบบรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
 • ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (การสะสมวันลาพักผ่อน)
 • แบบขอลาติดตามคู่สมรส
 • แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
 • ศธ 0509(2)/ว 418 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2550
 • แบบตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติฯ ผลงานทางวิชาการประเภท หนังสือ
 • แบบตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติฯ ผลงานทางวิชาการประเภท ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 • แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา ก.พ.อ. 04
 • ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2550 (ฉบับล่าสุด)
 • การเขียนหนังสือราชการ (ก.พ.)
 • ยกเลิกระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2548
 • ว 9 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 • บันทึกข้อความขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 • คำจำกัดความของงานวิจัย
 • (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
 • พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 (ฉบับอ้างอิง)
 • แผนผัง (Flowchart) ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 • (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการจัดสวัสดิการและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการ พ.ศ. ....
 • ว 8 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการผ่อนชำระหนี้กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือทายาทได้รับเงินตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการเกินสิทธิหรือได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ
 • คู่มือเทคนิคการสอนงาน (ก.พ.)
 • คู่มือภาษาอังกฤษที่ใช้ในการปฏิบัติงานและการประชุมระหว่างประเทศ
 • ผูกใจให้ได้งาน
 • หนังสือ สกอ. ที่ ศธ 0509(4)/ว 73 ลงวันที่ 18 มกราคม 2561
 • แบบฟอร์มลาออก
 • แบบฟอร์มขอมีบัตร
 • แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน
 • ซักซ้อมความเข้าใจการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 • คู่มือการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง
 • คำพิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ คดีหมายเลขแดงที่ อ.3782/2558
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2554
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2547
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
 • แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง ก.พ.อ. 05
 • ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
 • พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
 • ศธ 0509(2).1/ว 1791 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ประสงค์จะให้นำรายชื่อพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดยื่นบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กำหนด
 • ประกาศฯ เรื่อง การสนับสนุนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2558
 • ตัวอย่างการกรอกแบบ ก.พ.อ.03
 • การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ และพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)
 • เอกสารประกอบการประชุม v.2
 • (่ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. ....
 • ศธ 0509(5)/ว 37 ลงวันที่ 11 มกราคม 2555 เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
 • ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
 • ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการประเมินคุณภาพภายใน พ.ศ. 2551
 • แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
 • คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.890/2559
 • บันทึกข้อความขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 • คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.31/2559
 • ผลงานทางวิชาการที่ "อ้างอิง" ไม่ถูกต้องถือเป็นการ "ลอกเลียน"
 • คำจำกัดความของเอกสารประกอบการสอน
 • คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
 • คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ 256/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • คู่มือการวิเคราะห์ค่างาน (ก.พ.)
 • คู่มือการดำเนินการทางวินัย (ก.พ.)
 • บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย
 • การออกแบบวิจัยเชิงผสม
 • คำพิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ต คดีหมายเลขแดงที่ 6564/2558
 • คำพิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ คดีหมายเลขแดงที่ อ.3733/2558
 • ตารางเปรียบเทียบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ....
 • ตัวอย่างแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • หนังสือ สกอ. ที่ ศธ 0509(5).2/ว 1746 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
 • แผนผังแสดงขั้นตอนการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น
 • ด่วนที่สุด ศธ 0592(1)1.13_804 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 เรื่อง ขอหารือปัญหาข้อกฎหมาย
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2554
 • ยกเลิกข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2552
 • ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บและการบริหารเงินค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจ้างบุคคลที่มีอายุเกิน 60 ปีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550
 • ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2550
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2547
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2547
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. 2547
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
 • แบบขอยกเลิกวันลา
 • แบบขอลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
 • แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย
 • แบบฟอร์มตัวอย่างบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการ
 • แบบสรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 256/2554
 • คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.1512/2559
 • ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการรับใช้สังคม
 • แบบฟอร์มประเมินการสอน (รายบุคคล)
 • ศธ 0509(5)/ว 1534 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2554 เรื่อง แนวปฏิบัติในการรับทราบการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และการให้ความเห็นชอบเงินประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
 • ศธ 0509(2)/ว 108 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2554
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
 • ยกเลิกข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2550
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2550
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550
 • ยกเลิกข้อบังคับฯ ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547
 • ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560
 • แบบตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 • แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ภาษาอังกฤษ)
 • หนังสือ สกอ. ที่ ศธ 0509(5).3/ว 2 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (ฉบับอ้างอิง)
 • แผนผัง (Flowchart) ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 • แบบฟอร์มประเมินผลการสอน (รายบุคคล)
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 2554
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจาร์ย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560
 • ประกาศฯ เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ พ.ศ. 2559
 • ไม่ระงับ "กลิ่นขี้หมู" ให้หมดสิ้น ... ถือไม่ได้ว่าระงับเหตุรำคาญ !
 • ผลงานทางวิชาการ 3
 • ร่างประกาศกำหนดสาขา 4
 • ว 51 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ สัญญาทางปกครอง และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามกฎหมายใหม่"
 • ประกาศฯ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2557
 • สรุปผลการดำเนินการสอบเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1
 • หนังสือ สกอ. ที่ ศธ 0509(2)/ว 1430 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553
 • ว 259 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย "งานก่อสร้าง" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • ประกาศฯ เรื่อง ราคาเครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2561
 • ประกาศฯ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
 • ยกเลิกระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บและการบริหารเงินค่าบำรุงการศึกษาการจัดการศึกษาภาคปกติ ระดับไม่เกินปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
 • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558
 • ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชั้นการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2561
 • พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 (ฉบับ update ล่าสุด)
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 • ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดข้อปฏิบัติรายละเอียดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจากเงินรายได้จากการจัดบริการสำนักงานอธิการบดีและคณะหรือเทียบเท่า
 • ร่าง ประกาศ ก.พ.อ. การกำหนดชื่อสาขาวิชา
 • ร่าง ประกาศ มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณ กพต 1
 • ราชภัฏเทพสตรีรับโอนข้าราชการ
 • ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2553
 • หนังสือ สกอ. ที่ ศธ 0592(1)2.22/ว 302 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
 • ประกาศฯ เรื่อง อัตราเงินเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ
 • การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2561
 • หนังสือ สกอ. ที่ ศธ 0592(1)2.22/ว 700 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
 • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (นายฉัตรชัย ศุกระกาญจน์)
 • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (นายวิมล ดำศรี)
 • ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 (การลา)
 • ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
 • ประกาศฯ เรื่อง การสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการก้าวหน้าในสายอาชีพตามศักยภาพ
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2554
 • ประกาศฯ เรื่อง จัดตั้งวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม
 • ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและสภาพแวดล้อมทางการศึกษา พ.ศ. 2561
 • พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ
 • เสนอชื่อผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.อ.
 • ตัวอย่างการกรอก ก.พ.อ.03
 • หนังสือ สกอ. ที่ ศธ 0592(1)1.11/ว 716 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561
 • ว.40 เรื่อง ขอความร่วมมือในการหารือเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ
 • เรื่องเสร็จที่ 1790/2559
 • เรื่องเสร็จที่ 856/2550
 • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องการกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ.2561
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
 • ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
 • ผลงานทางวิชาการ 3.1
 • แบบฟอร์มกำหนดสาขาวิชา
 • ข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งให้ออกจากราชการและคำสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง พ.ศ. 2560
 • หนังสือ สกอ. ที่ ศธ 0592(1)2.22/ว 259 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
 • ว 96 เรื่อง รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
 • ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ พ.ศ. 2557
 • ว 45 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ประกาศฯ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (นายฆนัท ธาตุทอง)
 • แบบฟอร์มสรุปการลาและการไปราชการของหน่วยงาน
 • ประกาศฯ เรื่อง การสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการก้าวหน้าในสายอาชีพตามศักยภาพ
 • แนวทางการปฏิบัติการเดินทางไปราชการ
 • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 • ด่วนที่สุด ศธ 0501(2)/764 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ. 2559
 • ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยวินัยจราจร พ.ศ. 2561
 • ประกาศฯ เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
 • เรื่องเสร็จที่ 1541/2561
 • แนวคิดการพัฒนาหลักเกณ 6
 • บันทึกซักซ้อมความเข้าใจสาขาวิชา
 • ข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์และการเสนอเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2561
 • ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลือกผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
 • หนังสือ สกอ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0592(2)2.20/ว 810 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
 • ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562
 • ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2559
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
 • ประกาศฯ เรื่อง ค่าเล่าเรียนบุตร พ.ศ. 2561
 • มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณ 2
 • ตารางการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ปี 2561
 • ซักซ้อมความเข้าใจการเสนอผู้ทรงคุณวุฒินอกบัญชีรายชื่อ
 • ประกาศ ย้ายหน่วยงาน
 • เรื่องเสร็จที่ 727/2554
 • เรื่องเสร็จที่ 1097/2560
 • ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนเพื่องานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ พ.ศ. 2562
 • หนังสือ สกอ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0509(1)/ว 551 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
 • ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2557
 • ประกาศฯ เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ. 2560
 • ผมหยุดงานเพราะป่วยจริง ... ไม่ได้ละทิ้งหน้าที่ครับ !
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2561
 • ประกาศฯ เรื่อง เงื่อนไขการให้บริการและอัตราค่าบริการ IT ของงานบริการคอมพิวเตอร์ (Com Care) พ.ศ. 2561
 • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน้่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560
 • ประกาศฯ เรื่อง ค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2561
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 • สาขาวิชา 5
 • ผลงานทางวิชาการ 3 3
 • ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข พ.ศ. 2561
 • ว 169 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
 • ประกาศฯ เรื่อง การยืมเงินทดรองจ่ายค่าลงทะเบียนการศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2560
 • ว 424 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการนับอายุบุคคล
 • ประกาศฯ เรื่อง จัดตั้งศูนย์สืบสานงานพระราชดำริและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • ประกาศฯ เรื่อง เงินช่วยเหลือค่าทำศพ พ.ศ.2561
 • ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยเพื่องานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ พ.ศ. 2562
 • ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดประชุมเพื่องานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ พ.ศ. 2562
 • ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562
 • ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 • ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินในการดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2554
 • ยกเลิก ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2549
 • ยกเลิก ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2555
 • ยกเลิก ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2556
 • ยกเลิก ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2556
 • แก้คำผิด ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560
 • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
 • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง วิธีการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ก่อนนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
 • ยกเลิก ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท.11 พ.ศ. 2550
 • ประกาศฯ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ พ.ศ.2562
 • ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนอุดหนุนการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2549
 • ประกาศฯ เรื่อง มาตรการ กลไก และระบบการให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2562
 • ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บและการจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมเพื่อพัฒนาการศึกษาโครงการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2551
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
 • ประกาศฯ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานราชการ (Career Path)
 • ประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง พ.ศ. 2556
 • หนังสือ สกอ. ที่ ศธ 0509(5).1/ว 1226 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
 • ศธ 0509(2)/ว 3 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เรื่อง การกำหนดจำนวนของผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.
 • พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538
 • ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
 • ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาบทความวิจัยในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี "นักคิด นักสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมสู่สังคม" พ.ศ. 2562
 • ประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง พ.ศ. 2562
 • ประกาศฯ เรื่อง ชะลอการเบิกจ่ายเงินจากกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562
 • ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวันเวลา สถานที่เลือกผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
 • ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินในการดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
 • ศธ 0509(5).2_1349 ลว. 15 มีนาคม 2561 เรื่อง ตอบข้อหารือเรื่องการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
 • ประกาศนายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม
 • ยกเลิก ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
 • ยกเลิก ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552
 • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560
 • ประกาศฯ เรื่อง รางวัลสำหรับบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ การเผยแพร่นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรือจดแจ้งข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2562
 • ประกาศฯ เรื่อง วิธีการคิดคำนวณภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
 • ประกาศฯ เรื่อง กระบวนการขั้นตอนการดำเนินการให้ได้มาซึ่งบุคคลผู้มีคุณสมบัติควรแก่การได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
 • ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินกองทุนอุดหนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อการฝึกอบรม พ.ศ. 2562
 • เรื่องเสร็จที่ 58/2553
 • พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2542
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
 • ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราค่าธรรมเนียม และอัตราค่าตอบแทนเกี่ยวกับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความทางวิชาการและบทความวิจัยในวารสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2562
 • อำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
 • ประกาศฯ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 • ประกาศฯ เรื่อง ชะลอการเบิกจ่ายเงินจากกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 • ศธ 0509(2)/ว 1678 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2549
 • พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550
 • พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 UPDATE
 • ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555
 • ประกาศฯ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ พ.ศ. 2562
 • ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารเงินรายได้จากการให้บริการทางวิชาการ
 • หนังสือ ที่ อว 0227.2(1)/ว 53 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562
 • ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บและการจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2555
 • อว 0227.2(1)/ว 90 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เรื่อง ความหมายของผู้ดำเนินการหลักและผู้ประสานงานการพิมพ์เผยแพร่
 • ศธ 0509.6(1.7)_11464 ลว. 29 สิงหาคม 2554 เรื่อง ตอบข้อหารือความหมายของอาจารย์ประจำ
 • กฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548
 • พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 • สิ้นสุด ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550
 • ประกาศฯ เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2562
 • โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง
 • ยกเลิกข้อบังคับฯ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548
 • ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
 • ยกเลิก ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
 • ยกเลิก ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2555
 • ยกเลิก ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2555
 • ยกเลิก ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561
 • ยกเลิก ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
 • ++รายงานสรุปผลการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ทิศทาง ปัญหา - การพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ++
 • ยกเลิก ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
 • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง วิธีการพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษก่อนนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
 • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการจำแนกตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552
 • ยกเลิก ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผศ. รศ. และ ศ.
 • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา
 • ยกเลิก ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา
 • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2562
 • อว 0227.2(1)/ว 4 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กำหนดเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
 • เอกสารหมายเลข 1
 • เอกสารหมายเลข 2
 • การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 • ยกเลิก ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง พ.ศ. 2553
 • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562
 • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562
 • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลโดยให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิหรือเงินเดือนที่กำหนดไว้สำหรับตำแหน่ง
 • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 • ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติของการปฏิบัติราชการสำหรับผู้ปฏิบัติราชการนอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2563
 • สรุปผลการดำเนินการสอบเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1
 • ประกาศฯ เรื่อง นโยบายการจัดการความรู้
 • ยกเลิกระเบียบฯ ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2558
 • ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
 • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการฯ พ.ศ. 2561
 • ++ตัวอย่างการกรอก แบบ ก.พ.อ. 03++
 • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
 • หนังสือ สกอ. ที่ ศธ 0592(1)1.13/ว 1076 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2559
 • ประกาศฯ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและการทดสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนสำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2561
 • ประกาศฯ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษและการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนสำเร็จการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 • ประกาศฯ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษและการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนสำเร็จการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
 • ประกาศฯ เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
 • ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการพัฒนาทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา พ.ศ. 2563
 • ยกเลิก ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 UPDATE
 • ยกเลิก ++แนวทางการประเมินผลงานวิชาการรับใช้สังคม++
 • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับโอนข้าราชการที่มิใช่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฯ มาเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 • ประกาศฯ เรื่อง ให้มีการเบิกจ่ายค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล และเงินช่วยเหลือค่าทำศพจากกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563
 • เอกสารหมายเลข 3
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
 • ประกาศฯ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2547
 • ประกาศฯ เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2562
 • ศธ 0509(2)/ว 1682 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ. 2560
 • ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติของผู้เข้าสอบและกรรมการกำกับการสอบในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนสำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2562
 • ประกาศฯ เรื่อง ระบบและกลไกสำหรับการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
 • ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินในการดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
 • ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนอุดหนุนการพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
 • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2561
 • เรื่องเสร็จที่ 644/2543
 • นร 1008.4/135 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562 เรื่อง ตอบข้อหารือการบริหารอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนสามัญในสถาบันอุดมศึกษา กรณีการขอกลับเข้ารับราชการ
 • ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินยืม พ.ศ. 2563
 • ประกาศฯ เรื่อง การให้บริการหอสมุดกลางและอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ. 2561
 • ประกาศฯ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษและการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนสำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2561
 • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาโดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก
 • ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • ประกาศฯ เรื่อง นโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
 • ระเบียบฯ ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2563
 • ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาและสวัสดิการนักศึกษา พ.ศ. 2563
 • การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นฯ
 • ยกเลิก ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2)
 • เรื่องเสร็จที่ 869/2552
 • เรื่องเสร็จที่ 1884/2558
 • นร 0204/ว 170 ลงวันที่ 14 กันยายน 2544 เรื่อง การพ้นจากการเป็นกรรมการที่แต่งตั้งโดยระบุชื่อบุคคลและตำแหน่งหรือส่วนราชการ
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563
 • ประกาศฯ เรื่อง มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 • ประกาศฯ เรื่อง ประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2563
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2563
 • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
 • ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564
 • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการอุทธรณ์โทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา