หนังสือเวียน อว

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ที่ อว 0209.5/ว 2663 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ที่ อว 0209.5/ว 16444 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ที่ อว 0209.5/ว 7017 ลงวันที่ 11 เมษายน 2566 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ที่ อว 0209.5/ว 1518 ลงวันที่ 25 มกราคม 2566 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (เฉพาะด้าน)  บัญชีรายชื่อผู้ทรงเฉพาะด้าน

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ที่ อว 0209.5/ว 1137 ลงวันที่ 18 มกราคม 2566 เรื่อง การเผยแพร่ผลงานด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ที่ อว 0209.5/ ว 956 ลงวันที่ 16 มกราคม 2566 เรื่อง คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน คู่มือ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ที่ อว 0209.5/ว 23785 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง เพิ่มเติมรายชื่อสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาที่แตกต่างไปจากบัญชีรายชื่อสาขาวิชาที่ ก.พ.อ. กำหนด

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ที่ อว 0209.5/ว 23192 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน 

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ที่ อว 0200.1/ว 22680 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เรื่อง แจ้งยกเลิกการใช้คำนำหน้านามและตำแหน่งในหนังสือราชการ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ที่ อว 0209.5/ว 11387 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ที่ อว 0209.5/ว 1 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ที่ อว 0204.3/ ว 10432 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา

หนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0224.1/ว 1311 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เรื่อง แนวปฏิบัติการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0227.2(1)/ว 4 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กำหนดเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0227.2(1)/ว 90 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เรื่อง ความหมายของผู้ดำเนินการหลักและผู้ประสานงานการพิมพ์เผยแพร่

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(2)/ว 3 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เรื่อง การกำหนดจำนวนของผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(2)/ว 1682 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(2)/ว 1678 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(2).1/ว 1791 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ประสงค์จะให้นำรายชื่อพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดยื่นบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กำหนด

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(2)/ว 418 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(2)/ว 108 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(2)/ว 1291 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2556 เรื่อง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(2)/ว 644 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ใช้ในการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(5)/ว 37 ลงวันที่ 11 มกราคม 2555 เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(5)/ว 1534 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2554 เรื่อง แนวปฏิบัติในการรับทราบการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และการให้ความเห็นชอบเงินประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(2)/ว 1068 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2554 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(2)/ว 391 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2554 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการเสนอผลงานประเภทตำราและหนังสือเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ