การขับเคลื่อนจริยธรรม

คำสั่งฯ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประกาศฯ เรื่องแนวปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม

โครงการอบรม "เปิดใจ แก้ปัญหาการเบิกจ่ายเพื่อรักษาวินัยการเงินการคลัง"

กำหนดการอบรม

ภาพกิจกรรมโครงการอบรม "เปิดใจแก้ปัญหาการเบิกจ่ายเพื่อรักษาวินัยการเงินการคลัง"