งานนิติการและการเจ้าหน้าที่
 
  
ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

1. ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

    แผนผังการปฏิบัติงาน (Flowchart) เรื่อง ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

    ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ปี พ.ศ. 2554

    บันทึกข้อความขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

    แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการประเมินการสอน

2. การตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

    แบบตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

3. แบบ ก.พ.อ.

    ตัวอย่างการกรอกแบบ ก.พ.อ.03

    แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ก.พ.อ. 03

    แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา ก.พ.อ. 04

    แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง ก.พ.อ. 05

4. การมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ

    ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ

    ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม

    แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ภาษาไทย)

    แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ภาษาอังกฤษ)

5. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน

    แบบรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน

    เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. แนวทางการประเมินการสอน

    แบบประเมินผลการสอน (รายบุคคล)

    แบบประเมินผลการสอน (สรุป)

    แบบลงชื่อการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน

6.คำจำกัดความของเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอนและผลงานทางวิชาการ

    คำจำกัดความของเอกสารประกอบการสอน

    คำจำกัดความของเอกสารคำสอน

    คำจำกัดความของบทความทางวิชาการ

    คำจำกัดความของตำรา

    คำจำกัดความของงานวิจัย

    คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม

    คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

    คำจำกัดความของงานแปล

    คำจำกัดความของหนังสือ

    แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม