งานนิติการและการเจ้าหน้าที่
 
  
ระเบียบ

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนเพื่องานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ พ.ศ. 2562

ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2548 ยกเลิก

ระเบียบฯ ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2558

ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2553

ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554

ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินในการดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินในการดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2554

ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการประเมินคุณภาพภายใน พ.ศ. 2551

ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2550

ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551

ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนอุดหนุนการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2549

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บและการบริหารเงินค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บและการบริหารเงินค่าบำรุงการศึกษาการจัดการศึกษาภาคปกติ ระดับไม่เกินปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ยกเลิก

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บและการจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2555

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บและการจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมเพื่อพัฒนาการศึกษาโครงการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2551

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บและจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นเพื่อพัฒนาการศึกษาโครงการจัดการเรียนการสอนแบบ 2 ภาษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2550

 

ระเบียบกระทรวงการคลัง

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข พ.ศ. 2561