งานนิติการและการเจ้าหน้าที่
 
  
ข่าวภาพ/กิจกรรม
หน้าที่: 1
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (ฉบับอ้างอิง)

ข่าววันที่: 24 เม.ย. 2561
โพสโดย:
อบรมพัฒนาบุคลากร

ข่าววันที่: 05 พ.ค. 2560
โพสโดย: งานนิติการและการเจ้าหน้าที่
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 (ฉบับอ้างอิง)

ข่าววันที่: 24 เม.ย. 2561
โพสโดย: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ