งานนิติการและการเจ้าหน้าที่
 
  
ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประกาศฯ เรื่อง ให้มีการเบิกจ่ายค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ จากกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ประกาศฯ เรื่อง ชะลอการเบิกจ่ายเงินจากกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ประกาศฯ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานราชการ (Career Path) ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวันเวลา สถานที่เลือกผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ประกาศฯ เรื่อง ชะลอการเบิกจ่ายเงินจากกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ประกาศฯ เรื่อง กระบวนการขั้นตอนการดำเนินการให้ได้มาซึ่งบุคคลผู้มีคุณสมบัติควรแก่การได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ประกาศฯ เรื่อง มาตรการ กลไก และระบบการให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ประกาศฯ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ประกาศฯ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ประกาศฯ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราค่าธรรมเนียม และอัตราค่าตอบแทนเกี่ยวกับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความทางวิชาการและบทความวิจัยในวารสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ประกาศฯ เรื่อง รางวัลสำหรับบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ การเผยแพร่นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรือจดแจ้งข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดประชุมเพื่องานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยเพื่องานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาบทความวิจัยในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี "นักคิด นักสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมสู่สังคม" พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ประกาศฯ เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2562 ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ประกาศฯ เรื่อง ค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ประกาศฯ เรื่อง เงินช่วยเหลือค่าทำศพ พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ประกาศฯ เรื่อง ค่าเล่าเรียนบุตร พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและสภาพแวดล้อมทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561

ประกาศฯ เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561

ประกาศฯ เรื่อง จัดตั้งศูนย์สืบสานงานพระราชดำริและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561

ประกาศฯ เรื่อง จัดตั้งวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561

ประกาศฯ เรื่อง เงื่อนไขการให้บริการและอัตราค่าบริการ IT ของงานบริการคอมพิวเตอร์ (Com Care) พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชั้นการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ประกาศฯ เรื่อง ราคาเครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ประกาศฯ เรื่อง การสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการก้าวหน้าในสายอาชีพตามศักยภาพ ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลือกผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ประกาศฯ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561

ประกาศฯ เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561

ประกาศฯ เรื่อง การให้บริการให้คำปรึกษา พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561

ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดข้อปฏิบัติรายละเอียดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจากเงินรายได้จากการจัดบริการสำนักงานอธิการบดีและคณะหรือเทียบเท่า ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ประกาศฯ เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ประกาศฯ เรื่อง การยืมเงินทดรองจ่ายค่าลงทะเบียนการศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2560

ประกาศฯ เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560

ประกาศฯ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ประกาศฯ เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ประกาศฯ เรื่อง การสนับสนุนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ประกาศฯ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2557

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2557

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2557

ประกาศฯ เรื่อง นโยบายการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2556

ประกาศฯ เรื่อง อัตราเงินเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2553

ประกาศฯ เรื่อง วิธีการคิดคำนวณภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารเงินรายได้จากการให้บริการทางวิชาการ ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2550

 

ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

 

ประกาศ ก.พ.อ.

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ยกเลิก

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการจำแนกตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง วิธีการพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษก่อนนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ยกเลิก

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ยกเลิก

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับโอนข้าราชการที่มิใช่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฯ มาเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) ยกเลิก

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ยกเลิก

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลโดยให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิหรือเงินเดือนที่กำหนดไว้สำหรับตำแหน่ง

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาโดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก

 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (นายฆนัท ธาตุทอง)

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (นายวิมล ดำศรี)

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (นายฉัตรชัย ศุกระกาญจน์)


ประกาศนายทะเบียนสมาคม

ประกาศนายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง จดทะ่เบียนจัดตั้งสมาคม