งานนิติการและการเจ้าหน้าที่
 
  
ตำแหน่งวิชาการ
  • ประกาศ ก.พ.อ.
  • หนังสือเวียน อว
  • ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  • ระบบติดตามความก้าวหน้าในการขอตำแหน่งทางวิชาการ
  • ฐานข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
  • บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
  • บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (กันยายน 2553)
  • บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย (นอกบัญชีรายชื่อ ที่ ก.พ.อ. กำหนด)
  • เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ