งานนิติการและการเจ้าหน้าที่
 
  
ข่าวภาพ/กิจกรรม
การเขียนผลงานทางวิชาการให้ประสบผลสำเร็จ
ข่าววันที่ : 20 ก.พ. 2563
โดย :
แบบประเมินผลการปฎิบัติราชการ (ปร.1 - 3) ของบุคลากรสายวิชาการ
ข่าววันที่ : 23 ม.ค. 2563
โดย :
แบบฟอร์มวิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง
ข่าววันที่ : 06 ก.ย. 2562
โดย :
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง
ข่าววันที่ : 03 ส.ค. 2562
โดย : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อส่งเสริมคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม
ข่าววันที่ : 27 ก.ค. 2562
โดย :
โปรโมชั่นพิเศษสำหรับบุคลากรของหน่วยงานจากธนาคารออมสิน
ข่าววันที่ : 19 มี.ค. 2562
โดย :
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
ข่าววันที่ : 26 ธ.ค. 2561
โดย :
รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครหรือถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
ข่าววันที่ : 26 ธ.ค. 2561
โดย :
การกำหนดจำนวนของผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.
ข่าววันที่ : 02 พ.ย. 2561
โดย :
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560
ข่าววันที่ : 24 ต.ค. 2561
โดย :
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560
ข่าววันที่ : 18 ส.ค. 2561
โดย :
แบบรายงานภาระงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ข่าววันที่ : 06 ส.ค. 2561
โดย :
แนวปฏิบัติในการกำหนดระยะเวลาในการเดินทางไปราชการ
ข่าววันที่ : 11 มิ.ย. 2561
โดย :
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการก้าวหน้าในสายอาชีพตามศักยภาพ
ข่าววันที่ : 11 มิ.ย. 2561
โดย :
การสรุปสถิติการลาและการไปราชการของบุคลากรในสังกัด
ข่าววันที่ : 31 พ.ค. 2561
โดย :
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2561
ข่าววันที่ : 09 พ.ค. 2561
โดย :
ซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ข่าววันที่ : 02 พ.ค. 2561
โดย :
โครงการอบรมหลักสูตรหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ สัญญาทางปกครอง และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามกฎหมายใหม่
ข่าววันที่ : 17 เม.ย. 2561
โดย :
ตารางการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561
ข่าววันที่ : 10 เม.ย. 2561
โดย :
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ
ข่าววันที่ : 02 เม.ย. 2561
โดย :

[1] 2 3