งานนิติการและการเจ้าหน้าที่
 
  
การเลื่อนตำแหน่ง

ตำแหน่งทางวิชาการ

การส่งผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์   คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.890/2559

การขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ   คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.31/2559