งานนิติการและการเจ้าหน้าที่
 
  
การต่อสัญญา

สัญญาจ้างสิ้นสุดลง   คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 256/2554