งานนิติการและการเจ้าหน้าที่
 
  
สัญญารับทุน

ให้ทุนอุดหนุนการศึกษา แต่ไม่รับเข้าทำงาน   คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.639/2555