งานนิติการและการเจ้าหน้าที่
 
  
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล