งานนิติการและการเจ้าหน้าที่
 
  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล