งานนิติการและการเจ้าหน้าที่
 
  
ตำแหน่งนักวิเคราาะห์นโยบายและแผน