งานนิติการและการเจ้าหน้าที่
 
  
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0592(1)1.13/804 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 เรื่อง ขอหารือปัญหาข้อกฎหมาย

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(4)/138 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 เรื่อง ตอบข้อหารือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดอุดหนุนที่ใช้เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(2)/ว1430 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง การจัดตำแหน่งและการจัดข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่