งานนิติการและการเจ้าหน้าที่
 
  
การบริหารงานบุคคลของพนักงานในมหาวิทยาลัย

ตารางเปรียบเทียบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... กับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

แสดงความเห็นร่างข้อบังคับได้ โดยส่งมาที่  law_nstru@outlook.co.th