งานนิติการและการเจ้าหน้าที่
 
  
การลาของข้าราชการ

"ลาพักผ่อน" โดยไม่ได้รับอนุญาต ... ขาดราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร !   คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ผมหยุดงานเพราะป่วยจริง ... ไม่ได้ละทิ้งหน้าที่ครับ !   คลิกเพื่อดาวน์โหลด