นายสรรพโชค สิงหสุวรรณ

Mr. Suppachok Singhasuwan


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

suppachok_sin@nstru.ac.th

NSTRU Blog

  งานวิจัย / ผลงานตีพิมพ์ / ผลงานสร้างสรรค์1. ชื่อผลงาน : ระบบ e-Filing

ประเภท : ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ / บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร (Publications)

ชื่อผุ้ร่วมผลงาน : นางผานิต สิงหสุวรรณ

ปีที่เผยแพร่ : 2558

สถานที่ตีพิมพ์ : วารสารวิชชา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม