นายสรรพโชค สิงหสุวรรณ

Mr. Suppachok Singhasuwan


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

suppachok_sin@nstru.ac.th

NSTRU Blog

  วารสาร / บทความตีพิมพ์ชื่อผลงาน : ระบบ e-Filing

ประเภท : ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ / บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร (Publications)

ชื่อผุ้ร่วมผลงาน : นางผานิต สิงหสุวรรณ

ปีที่เผยแพร่ : 2558

สถานที่ตีพิมพ์ : วารสารวิชชา

รายละเอียด : ...

FILE UPLOAD : คลิกเพื่อเปิดไฟล์ PDF


ใช้ในรอบประเมิน :
* เมนูชั่วคราวเท่านั้น