นายสรรพโชค สิงหสุวรรณ

Mr. Suppachok Singhasuwan


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

suppachok_sin@nstru.ac.th

NSTRU Blog

รายวิชาที่สอน1. ปีการศึกษา : 1/2562

วิชา : 1544607 การจัดการฐานข้อมูลภาษาไทยคอมพิวเตอร์

หน่วยกิต : 2(1-2-3)

บรรยาย : 1 ชม.   ปฏิบัติ : 2 ชม.

จำนวนนักศึกษา : 47 คน

รายละเอียด :


2. ปีการศึกษา : 1/2562

วิชา : 4122402 การจัดการระบบปฏิบัติการ

หน่วยกิต : 3(2-2-5)

บรรยาย : 2 ชม.   ปฏิบัติ : 2 ชม.

จำนวนนักศึกษา : 18 คน

รายละเอียด :


3. ปีการศึกษา : 1/2562

วิชา : 9000406 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต

หน่วยกิต : 3(2-2-5)

บรรยาย : 2 ชม.   ปฏิบัติ : 2 ชม.

จำนวนนักศึกษา : 51 คน

รายละเอียด :


4. ปีการศึกษา : 1/2562

วิชา : 9000406 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต

หน่วยกิต : 3(2-2-5)

บรรยาย : 2 ชม.   ปฏิบัติ : 2 ชม.

จำนวนนักศึกษา : 60 คน

รายละเอียด :


5. ปีการศึกษา : 1/2562

วิชา : 9000406 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต

หน่วยกิต : 3(2-2-5)

บรรยาย : 2 ชม.   ปฏิบัติ : 2 ชม.

จำนวนนักศึกษา : 33 คน

รายละเอียด :