นายสรรพโชค สิงหสุวรรณ

Mr. Suppachok Singhasuwan


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

suppachok_sin@nstru.ac.th

NSTRU Blog

ข้อมูลประวัติส่วนตัว


ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สังกัด : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ-สกุล : นายสรรพโชค สิงหสุวรรณ

Name-Surname : Mr. Suppachok Singhasuwan

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : จัตุรถาภรณ์มงกุฏไทย

เพศ : ชาย (MALE)

วันรับตำแหน่ง : 20-12-2562