นายสรรพโชค สิงหสุวรรณ

Mr. Suppachok Singhasuwan


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

suppachok_sin@nstru.ac.th

NSTRU Blog

ประวัติการทำงาน1. หน่วยงาน / บริษัท : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

แผนก/สังกัด : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่เริ่มต้น : 2550-08-01

วันที่สิ้นสุด :

รายละเอียด :