Download File ::
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2552
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนัก หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2547
 • พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ.2547
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการเก็บและการบริหารเงินค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550
 • แบบประมวลประวัติและผลงาน
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2547
 • แบบเสนอชื่อ/แบบสมัคร และแบบตอบรับ
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2550
 • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2556
 • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2556
 • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2556
 • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2557
 • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2557
 • คำสั่งแต่งตั้งกรรมการเพื่อทำร่างประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์การสรรหา คัดเลือก บรรจุแต่งตั้งพนักงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2547
 • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558
 • แบบเสนอวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย
 • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558
 • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2556
 • มติการประชุมสถามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558
 • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558
 • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2556
 • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2556
 • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2556
 • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2556
 • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2556
 • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2556
 • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2557
 • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2557
 • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2557
 • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2557
 • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2557
 • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2557
 • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2557
 • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2557
 • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557
 • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557
 • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
 • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. 2548
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2553
 • ข้อยังคับฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2547
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2550
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2550
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2550
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2554
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2547
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2550
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนฯ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2550
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจ้างบุคคลที่มีอายุเกิน 60 ปี เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2550
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2554
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร พ.ศ.2554
 • แบบประมวลประวัติและผลงาน
 • แบบเสนอชื่อ
 • แบบเสนอชื่อ
 • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2556
 • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2556
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2547
 • แบบเสนอชื่อ
 • แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีและรองอธิการบดี
 • แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยฯ
 • แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ
 • แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
 • แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย(ดร.อุทัย ดุลยเกษม และ ดร.สมปอง รักษาธรรม)
 • แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะ
 • แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์
 • แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 • แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงระบบการประเมินผลงาน
 • แต้งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร
 • แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี
 • แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • แต่งตั้งรองอธิการบดี
 • แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาทางกฏมายประเด็นการพิจารณาผลอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ประจำสภามหาวิทยาลัย (กรณีคำสั่งให้ออกจากงาน)
 • ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557
 • ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บและการบริหารเงินค่าบำรุงการศีกษาการจัดการศึกษาภาคปกติ ระดับไม่เกินปริญญาตรี(ฉบับที่3) พ.ศ.2558
 • ประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2554
 • ประกาศฯ เรื่องจัดตั้งโครงการจัดตั้งสำนักงานกิจการพิเศษ พ.ศ.2555
 • ประกาศฯ เรื่องจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ.2555
 • ประกาศฯ เรื่องสาขาวิชาในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2557
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2555
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2556
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2556
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2556
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2557
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2558
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2558
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2558
 • คำสั่งฯแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 • คำสั่งฯคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอแนะจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องสำคัญของมหาวิทยาลัยก่อนเสนอต่ออธิการบดี
 • ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนอุดหนุนพัฒนาบุคลากร(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
 • ประกาศฯ เรื่องจัดตั้งโครงการจัดตั้งสถาบันอุษาคเนย์ พ.ศ.2555
 • ประกาศฯ เรื่องกำหนดอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง พ.ศ.2556
 • ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556
 • ประกาศฯ เรืองกำหนดอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญาสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง พ.ศ.2557
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2554
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2554
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2555
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2555
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2555
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2555
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2555
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2556
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2557
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2556
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2556
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2556
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2557
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2557
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2557
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2557
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2557
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 12/2557
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2558
 • แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย(ผศ.ศุภมาตร ปาลรังสี)
 • แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
 • แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี คำสั่งที่ 11
 • ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีและรองอธิการบดี พ.ศ.2558
 • ประกาศผลการเลือกกรรมการสภาจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2554
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2554
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2554
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2554
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2554
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2555
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2556
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2556
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2556
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2556
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2557
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2558
 • แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย 20/08/2556
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ผศ.ถนอม เลขาพันธ์)
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะ
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย 13/02/57
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์
 • แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาห้องปฏิบัติการฯ
 • เปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการสรรหากรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
 • คำสั่งแต่งตั้งกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
 • คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ประจำสภามหาวิทยาลัย
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2556
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557
 • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558
 • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558
 • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558
 • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2558
 • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2558
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 10/2558
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ
 • แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 16/12/2556
 • คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ติดตาม ตรวจสอบฯ ปีการศึกษา2555
 • ระเบียบฯ ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าเช่ารถยนต์ พ.ศ.2555
 • ประกาศการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
 • ประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
 • ประกาศผลการเลือกกรรมการสภาจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2554
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2554
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2554
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2555
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2555
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2555
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2555
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2555
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557
 • คำสั่งแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 • คำสั่งแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (ผศ.สุจารี แก้วคง)
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกลั่นกรองการกำหนดเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการประจำสถาบันประเภทผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการประจำสถาบันประเภทผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันวิจัยและพัฒนา
 • คำสั่งแต่งตั้งกรรมการพัฒนารูปแบบและกำหนดระบบกลไกการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย
 • คำสั่งแต่งตั้งกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 10/03/2557
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • คำสั่งแต่งตั้งผู้คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10/04/2557
 • คำสั่งแต่งตั้งผู้คณะกรรมการพัฒนาระบบภูมิทัศน์ฯ
 • คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ฯ ปีงบประมาณ 2558-2559
 • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ.2556
 • ประกาศฯ เรืองกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556
 • ประกาศสภาฯ เรื่องจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2558
 • คำสั่งฯแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2558
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2558
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯและประเมินผลของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งพนักงานในมหาวิทยาลัย
 • แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยฯ
 • แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • แต่งตั้งกรรมการออกแบบระบบการประเมินผลงาน
 • แต่งตั้งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลประสานงานเรื่องการมอบงาน
 • แต้งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
 • แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555
 • แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
 • แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย 10/05/2556
 • แต้งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 08/02/2556
 • แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี (ผศ.ถนอม เลขาพันธ์ และ ผศ.ศุภมาตร ปาลรังสี)
 • แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี (ดร.สุจินต์ หนูแก้ว)
 • แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (ดร.สมปอง รักษาธรรม)
 • แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีและรองอธิการบดี
 • แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวืจัยและพัฒนา
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกลั่นกรองหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยว
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการประจำสถาบันประเภทผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณ๊การร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำสถาบัน
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย 19/12/57
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทรณ์ประจำสภามหาวิทยาลัย
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
 • แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเรื่องการร้องเรียนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • คำสั่งแต่งตั้งผู้คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • คำสั่งแต่งตั้งผู้คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26/06/2557
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนบัณฑิตสู่ประชาคมอาเซียน AEC
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนากิจการนักศึกษาและกีฬา
 • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ.2559
 • ข้อบังคับฯว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์(ฉบับที่2)
 • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559
 • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559
 • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559
 • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2559
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนบัณฑิตสู่ประชาคมอาเซียน
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับ พ.ต.ก.
 • อนุสนธิคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คำสั่งแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองติดตามและกำกับการเงินงบประมาณการบริหารทรัพย์สิน
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา ติดตาม กำกับคุณภาพการศึกษา และขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว
 • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2559
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559
 • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559
 • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559
 • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์
 • ประกาศสภาฯ เรื่อง การยอมรับวารสารนาคบุตรปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
 • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559
 • คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2559
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
 • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
 • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560
 • ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2560
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2559
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559
 • คำแต่งตั้งคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
 • แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2560
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2560
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองติดตามและกำกับการเงินงบประมาณการบริหารทรัพย์สิน
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560
 • ประกาศการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำสถาบัน
 • คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาผลงานทางวิชาการ
 • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560
 • ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
 • ประกาศการสรรหาอธิการบดี
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2560
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
 • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560
 • ประกาศนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ.2559-2562
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2560
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
 • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2560
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ
 • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560
 • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2560
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ(ฉบับที่2)
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2547
 • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
 • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561
 • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561
 • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560
 • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 10/2561
 • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2562
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2562
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2561
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2561
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2562
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2562
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2562
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2561
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2562
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2562
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2562
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2560
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 10/2562
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563
 • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563