โครงสร้างการบริหาร

                                   

 

สภามหาวิทยาลัย       
 

รองอธิการบดี

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

                 

                                                   
   หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย      

งานบริหารทั่วไป

 

1. งานธุรการและงานสารบรรณ

2. งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

3. งานประกันคุณภาพการศึกษา

4. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. งานการเงินและงบประมาณ

6. งานพัสดุ

7. งานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

8. งานติดตามละประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

9. งานดูแลและปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

10. งานวิเคราะห์และติดตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย

11. การแจ้งเวียนและรับเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 งานประชุม

 

1. งานประชุมสภามหาวิทยาลัย

2. งานประชุมกรรมการของสภาฯ

3. งานประชุม อื่น ๆ

4. งานสรรหาและเสนอแต่งตั้ง

4.1) อธิการบดี

4.2) นายกสภามหาวิทยาลัย

4.3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

4.4) คณบดีทุกคณะ

4.5) ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก

4.6) กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย

4.7) ประธานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

4.8) กรรมการสภาวิชาการ

4.9) กรรมการประจำคณะ/สถาบัน/สำนัก


งานติดตามและประเมิน ผล             

 

1. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

 

2. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

 

3. รายงานผลการติดตามและประเมิน