บุคลากร

Notice: Undefined index: CONTENT_PICT_STATUS in /var/www/html/nstru_portal/univ_council/module/md_content/show.php on line 27
   
  ผศ.ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ  
  รองอธิการบดี  
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   
     
     
 


นายภูธเรศ มูสิกะปูน

นักจัดการงานทั่วไป


นางสาวยุวลักษณ์ ขนอม

นักจัดการงานทั่วไป 

 

นางพรรณทิพย์ ธานีรัตน์ 

นักจัดการงานทั่วไป

 

 

 

นางสาวพจนารถ หอมประสิทธิ์

บุคลากร