บุคลากร
   
  ผศ.ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ  
  รองอธิการบดี  
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   
     
     
 


นายภูธเรศ มูสิกะปูน

นักจัดการงานทั่วไป


นางสาวยุวลักษณ์ ขนอม

นักจัดการงานทั่วไป 

 

นางพรรณทิพย์ ธานีรัตน์ 

นักจัดการงานทั่วไป

 

 

 

นางสาวพจนารถ หอมประสิทธิ์

บุคลากร