ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
       
   

ดร.สมปอง รักษาธรรม

   
    รักษาราชการแทนอธิการบดี    
         
         
          
ผศ.ดร.วิชิต สุขทร ผศ.สุรศักดิ์ แก้วอ่อน ผศ.ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ  รศ.ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน์  ผศ.ดร.ดำรงศ์พันธ์ ใจห้าววีระพงศ์
 รองอธิการบดี รองอธิการบดี  รองอธิการบดี  รองอธิการบดี รองอธิการบดี

 

 

 

       
                                  

อ.ภาณุวัฒน์ เพชรโชติ

ผู้ช่วยอธิการบดี

สิบโทกฤตกร ทองนอก

ผู้ช่วยอธิการบดี

อ.วาที ทรัพย์สิน

ผู้ช่วยอธิการบดี