ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
       
   

ดร.สมปอง รักษาธรรม

   
    รักษาราชการแทนอธิการบดี    
         
         
          
ผศ.ดร.วิชิต สุขทร ผศ.สุรศักดิ์ แก้วอ่อน รศ.ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ  รศ.ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน์  ผศ.ดร.ดำรงศ์พันธ์ ใจห้าววีระพงศ์
 รองอธิการบดี รองอธิการบดี  รองอธิการบดี  รองอธิการบดี รองอธิการบดี

 

 

ผศ.ดร.สมรักษ์  รอดเจริญ

รองอธิการบดี 

       
                                  

อ.ภาณุวัฒน์ เพชรโชติ

ผู้ช่วยอธิการบดี

สิบโท ดร.กฤตกร ทองนอก

ผู้ช่วยอธิการบดี

อ.วาที ทรัพย์สิน

ผู้ช่วยอธิการบดี

     

 

 

ผศ.ดร.อรรครา ธรรมาธิกุล

ผู้ช่วยอธิการบดี