ข้อมูลประวัติส่วนตัวประเภทบุคลากร : ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(สายผู้สอน)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อ-สกุล : นายวิชิต สุขทร

Name-Surname : Mr. Wichit Sookkhathon

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก, ตริตาภรณ์ช้างเผือก, ตริตาภรณ์มงกุฏไทย, จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก, ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย

เพศ : ชาย (MALE)

วันรับตำแหน่ง : 01-06-2541