การศึกษา1. ระดับ ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า

สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาวิชาเอก : วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

วุฒิการศึกษา(เต็ม) : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วุฒิการศึกษา(ย่อ) : วท.ด.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)


2. ระดับ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

สถาบันการศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

สาขาวิชาเอก : เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

วุฒิการศึกษา(เต็ม) : วิทยาศาสตรบัณฑิต

วุฒิการศึกษา(ย่อ) : วท.บ.(เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)


3. ระดับ ปริญญาโท หรือเทียบเท่า

สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาขาวิชาเอก : วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

วุฒิการศึกษา(เต็ม) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วุฒิการศึกษา(ย่อ) : วท.ม.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)