ข้อมูลประวัติส่วนตัวประเภทบุคลากร : ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(สายผู้สอน)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อ-สกุล : นายสมรักษ์ รอดเจริญ

Name-Surname : Mr. Somrak Rodjaroen

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก, ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย, ตริตาภรณ์ช้างเผือก, ตริตาภรณ์มงกุฏไทย

เพศ : ชาย (MALE)

วันรับตำแหน่ง : 27-12-2559