งานวิจัย / ผลงานตีพิมพ์ / ผลงานสร้างสรรค์1. ชื่อผลงาน : Physical Pretreatments for Improving Nutritive Value of Cyanobacterial Cells.

ประเภท : ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ / บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร (Publications)

ชื่อผุ้ร่วมผลงาน : Somrak Rodjaroen, Karun Thongprajukaew, Suktianchai Saekhow.

ปีที่เผยแพร่ : 2561

สถานที่ตีพิมพ์ : Chiang Mai Journal Science. 45(1): 116-128

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

2. ชื่อผลงาน : Physicochemical modifications of dietary palm kernel meal affect growth and feed utilization of Nile tilapia (Oreochromis niloticus).

ประเภท : ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ / บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร (Publications)

ชื่อผุ้ร่วมผลงาน : Karun Thongprajukaew, Somrak Rodjaroen, Chutima Tantikitti and Uthaiwan Kovitvadhi.

ปีที่เผยแพร่ : 2558

สถานที่ตีพิมพ์ : Animal Feed Science and Technology. 202: 90-99.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม