โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานรักษาความปลอดภัยด้านจราจร ระหว่างวันที่ 4 - 6 กันยายน 2566

โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานรักษาความปลอดภัยด้านจราจร ระหว่างวันที่ 4 - 6 กันยายน 2566

วันที่: 07 กันยายน 2566  
เผยแพร่
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานรักษาความปลอดภัยด้านจราจร  ระหว่างวันที่ 4 - 6 กันยายน 2566

มรภ.นศ. พัฒนาศักยภาพพนักงานรักษาความปลอดภัยด้านจราจร

วันนี้ (4 กันยายน 2566) เวลา 08.45 น. ณ ห้องประชุมสุดหอม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานรักษาความปลอดภัยด้านจราจร โดยมี ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ร.ต.ท.สุนทร บุญศรีพัฒน์ รองสารวัตร จราจร และ จ.ส.ต.ภูวเดช ชลสาคร ผู้บังคับหมู่จราจร เป็นวิทยากรในการอบรม ซึ่งมีการอบรมเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติการให้สัญญาณมือการจราจร พรบ.และกฎหมายจราจร สัญญาณไฟและเครื่องหมายต่างๆ

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 6 กันยายน 2566 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน อีกทั้งเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความชำนาญ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่องานที่ปฏิบัติ ทั้งยั่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ที่เป็นปัญหา เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป และยังเป็น การส่งเสริม สร้างทัศนคติ จริยธรรม ระเบียบวินัย และความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ


@@@...ภาพข่าว...@@@

คำสำคัญ: โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานรักษาความปลอดภัยด้านจราจร ระหว่างวันที่ 4 - 6 กันยายน 2566
จำนวนผู้อ่าน: 2164