บุคลากรงานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์

    

 

        

นายก่อกานต์  ประเสริฐ

วิศวกรโยธา

หัวหน้างานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์

 

 

 

 

 

                                                            

 นางสาวบุรณี เสลา

สถาปนิก


 นายวิญญู  ยุติธรรม


 

 
     
 ส่วนงานพลังงาน    
     
     

นายสัญชัย  สุขพันธ์

 

 

 

 
 

 

 
 ส่วนงานดูแลภูมิทัศน์ภาพรวม

 

 
 

 

 
 นางสาวสายฝน  เตระไชย

 

นางสาวยุพดี  จอมพงศ์ 
 

 

 
 

 

 
นางสาวศราวดี  ธรรมโชติ 

นางสาวอภิญญา  สุขเอียด 

 นายอภิชาติ  เกษร
 

 

 
 

 

 
นายนิกรณ์  ศรสิริ 

นายนิกรณ์  วุฒิมานพ 

 นายอนันตพงศ์  เดชเดโช