Download File ::
 • คู่มือปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือนเมษายน 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือนมกราคม 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือนตุลาคม 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือนพฤษภาคม 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือนมิถุนายน 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือนมีนาคม 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือนธันวาคม 2561
 • คู่มือแก้ไขข้อมูลงบประมาณ e-GP
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การคำนวณอัตราค่าเช่าพื้นที่ พ.ศ. 2563
 • คู่มือหลักการการให้บริการที่ดี ภายใต้กระบวนการจัดการความรู้
 • นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน
 • จรรยบรรณบุคลากรงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
 • คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้บริการ และค่าใช้จ่ายเพื่อกิจการศูนย์ฟิตเนส
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้งประจำปีงบประมาณ 2566
 • รายงานสรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการกองกลาง
 • ประกาศ มรภ.นศ. เรื่อง ค่าอาหารเช้าที่ต้องชำระแก่ผู้ประกอบการในการให้บริการกับผู้พักศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคียงคีรี
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระดับความสำเร็จของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2562 – เดือน มีนาคม 2563)
 • แผนผังการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ
 • แบบรายงานพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราการให้บริการในการจัดสอนว่ายน้ำ พ.ศ. 2560
 • แนวทางปฏิบัติ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์