ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์   1.การพัฒนาท้องถิ่น

     กลยุทธ์

        1. ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านกิจกรรมการสืบสานประเพณีไทยโดยร่วมมือกับชุมชน และเครือข่ายวัฒนธรรมภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อสืบสานประเพณีไทยโดยร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมภายนอกมหาวิทยาลัย


ประเด็นยุทธศาสตร์  2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

 

     กลยุทธ์

        2. การพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานบุคลากรแบบมุ่งเน้นผลงานและสมรรถนะ สร้างแรงจูงใจในการทำงาน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทำงาน

        3. พัฒนาระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการให้สอดคล้องกับประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ (ประเมินตามกลุ่มงาน เช่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการศึกษา เป็นต้น)

        4. ใช้ระบบการประเมินผลงานโดยเน้นความเป็นวัตถุวิสัยและการทำงานเป็นทีม (Objective and Teamwork Assessment) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพราะเป็นระบบที่มีความเที่ยงตรงสูง

        5. การพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มีคุณภาพและศักยภาพ เป็นมืออาชีพ ด้วยมาตรการ ดังนี้

                     - พัฒนาระบบกลไกและดำเนินการสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและการทำผลงานวิชาการเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ

                     - ส่งเสริมการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกเพื่อเพิ่มคุณวุฒิให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา

                        - การบ่มเพาะการผลิตผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

             6. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้นและมีความก้าวหน้าในอาชีพ ด้วยมาตรการ ดังนี้

             - พัฒนาระบบกลไกและดำเนินการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้มีความชำนาญในงานที่ปฏิบัติและมีความก้าวหน้าในอาชีพ

                       - ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้มีประสิทธิภาพ มีความชำนาญในงานที่ปฏิบัติ และเข้าสู่ระดับชำนาญการมากขึ้น

             - การพัฒนาผู้บริหารองค์กรทุกระดับ (ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง) เพื่อให้สามารถนำองค์กรสู่องค์กรชั้นนำของภูมิภาคและประเทศ

       7. พัฒนาบำรุงรักษางานด้านสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

       8. กำหนดแนวปฏิบัติในการดูแลบำรุงรักษาอาคารและภูมิทัศน์

       9. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารอาคารสถานที่ สาธารณูปโภคและโสตทัศนูปกรณ์

       10. พัฒนาห้องเรียนและห้องปฏิบัติการโดยมีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกให้เป็น Smart classroom เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตและการบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น

       11. พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Smart Green University) ตามองค์ประกอบ
6 ประการ (โครงสร้างพื้นฐาน อนุรักษ์พลังงาน การจัดการของเสียและขยะ การจัดการน้ำ การจัดการจราจร การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม)

       12. เร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

       13. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารเชิงรุก บูรณาการกับการทำงาน เสริมสร้างทักษะและสร้างจิตสำนึก เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

       14. ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ให้สามารถตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารบุคลากร การบริหารการเงินและงบประมาณ การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล การนำเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมทางกฎหมายมาใช้ เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกิดความคล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้สอดคล้องกับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย รวมทั้งการสร้างการรับรู้และความเข้าใจในข้อกฎหมาย

       15. สร้างความรู้ความเข้าใจกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ผ่านกระบวนการจัดอบรม สัมมนา

       16. สร้างความตระหนักให้บุคลากรมีการดำเนินงานให้อยู่ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

       17. กำกับและติดตามให้บุคลากรปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ด้วยความโปร่งใส